Klienci o nas

 • Firma Develor Polska została zaproszona przez Merck Sp. z o.o. do realizacji cyklu szkoleń Global Learning Offer dla sieci Merck w krajach takich jak: Polska, Węgry, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Czechy oraz Słowacja. Celem Global Learning Offer jest podniesienie poziomu kompetencji pracowników firmy. Firma Develor Polska oraz Develor International zrealizowała dla naszej firmy ponad 72,5 dni szkoleniowych obejmujące następujące tematy:

  • Efektywne Prezentacje – 21 dni
  • Feed Forward (Feedback) – 20 dni
  • Strategiczne Myślenie – 2 dni Discovering Personal Effectiveness InsightsTM – 16 dni
  • Zarządzanie czasem i zadaniami – 1 dzień
  • Asertywna i efektywna komunikacja – 4 dni
  • Teamperformance (dla nowo powstałych zespołów) –6,5 dni
  • Change & Me (zarządzanie zmianą) – 1 dzień
  • Innowacje – 1 dzień
  • Marka osobista i wpływ – 1 dzień

  Trenerzy Develor Polska oraz Develor International wykazali się dużą znajomością tematyki, wysokimi zdolnościami utrzymania uwagi grupy i jej zaangażowania, umiejętnością zastosowania nowoczesnych metod m.in. technik wizualizacji. Średnia ocena ze szkoleń w skali procentowej 0-100 wyniosła 91%. Dewizą firmy Develor jest dostarczanie mierzalnych rezultatów i zgodnie z nią Global Learning Offer został poprzedzony szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych oraz oceną przed i po szkoleniach kluczowych parametrów rozwoju kompetencji pracowniczych. Firma Develor była także odpowiedzialna za wsparcie organizacyjne i administracyjne procesu realizacji szkoleń zapewniając sprawną komunikację z uczestnikami oraz dostawcami (hotele, linie lotnicze). Jakość usług proponowanych przez firmę Develor utwierdziła nas w przekonaniu, że jest to niezawodny i godny zaufania partner, dlatego rekomendujemy Develor Polska jako wiarygodnego w realizacji partnera w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji pracowników firm.

 • "Potwierdzam, że firma Develor Polska Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie "Przywództwo z perspektywy bezpieczeństwa" ("Leadership for Safety"), którego adresatami byli managerowie działów sprzedaży i serwisu firmy Komatsu Poland Sp. z o.o. 

  Podczas szkolenia udało się zrealizować następujące cele:

  - Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w Komatsu Poland Sp. z o.o.;

  - Określenie kluczowej roli managerów w zakresie bezpieczeństwa pracy;

  - Zgłębienie przyczynowości wypadków przy pracy;

  - Pogłębienie umiejętności udzielania informacji zwrotnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie z podwładnymi;

  - Zainspirowanie do przemyśleń na temat bezpieczeństwa oraz zebranie pomysłów możliwych działań poprawiających bezpieczeństwo.

  Uczestnicy ocenili poszczególne elementy szkolenia w ankiecie ewaluacyjnej na następujących poziomach (0 - 100%):

  - Ogólne zadowolenie ze szkolenia - 87%

  - Atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy - 97%

  - Jakość komunikacji trenerów - 97%

  - Przygotowanie trenerów i znajomość specyfiki pracy uczestników - 90%

  - Wzrost świadomości uczestników na temat roli managera w obszarze bezpieczeństwa - 80%

  - Zrozumienie wieloprzyczynowości wypadków przy pracy - 100%

  - Wzrost umiejętności wyciągania wniosków z niebezpiecznych sytuacji - 86%

  - Znajomość modelu SBI i zasad udzielania informacji zwrotnej - 100%

  - Umiejętność praktycznego prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie - 97%

  Warsztat wsparty był platformą x-learningową EnterTraining System, która służyła jako narzędzie integracji grupy szkoleniowej przed, w trakcie i po szkoleniu. Dodatkowo dzięki EnterTraining możliwe było określenie i monitorowanie zobowiązań uczestników dotyczących zastosowania w praktyce nabytej wiedzy i wypracowanych wspólnie rozwiązań. Rekomenduję firmę Develor Polska jako wiarygodnego partnera w realizacji projektów rozwojowych z zakresu świadomości bezpieczeństwa pracy."

 • brown_forman.logo"Develor Polska zrealizowała dla naszej firmy projekt rozwojowy w zakresie wsparcia kadry managerskiej działu sprzedaży średniego szczebla w zakresie Rozwijania pracowników i ich osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania celów SMART, prowadzenia rozmów z udzielaniem feedbacku wg modelu SBI, prowadzenia rozmów coachingowych wg modelu GROW. W celu utrwalenia efektów szkolenia dla zainteresowanych przeprowadzono indywidualne spotkania coachingowe. Projekt w ocenie uczestników oraz HR uzyskał wysokie noty, na szczególną uwagę zasługuje dostosowanie programu i jego realizacji do oczekiwań biznesowych oraz profesjonalizm trenerów prowadzących. Z przyjemnością rekomenduję firmę Develor Polska jako wiarygodnego partnera w realizacji projektów rozwojowych dla kadry managerskiej."

 • ??????????????????"Z przyjemnością potwierdzam, że firma szkoleniowa Develor Polska Sp. z o.o.  realizowała dla mojego działu projekt rozwojowy, który przyniósł mierzalną i istotną zmianę w prowadzonym przeze mnie zespole. Diagnoza: W końcówce roku 2012 zespół znajdował się w trudnej sytuacji, pojawiły się zmiany, nowe wyzwania postawione przez Zarząd, a także dwóch nowych, menedżerów zespołów. Firma Develor/Fun Hunters rozpoczęła od zastosowania narzędzia on-line - diagnozy sytuacji w zespole, które potwierdziło, iż zespół bardziej widzi się jako grupa robocza i kluczowym obszarem rozwojowym są relacje w zespole. Zespół miał kłopot z komunikacją, zaufaniem, współpracą i docenianiem swojej różnorodności. Rozwiązanie: Wspólnie z trenerami przyjęliśmy następujący plan działań: 2 dniowy wyjazd – szkolenie teambuilding, gdzie pracowaliśmy nad „oczyszczeniem” atmosfery, zbudowaniem podstaw do dalszego funkcjonowania i umocnieniem roli 2 nowych menedżerów Cykliczne warsztaty (raz na 3-4 miesięce) w formie Expresso Training, czyli odbywające się w naszej siedzibie 3-4 godzinne sesje, które skupiały się na rozwoju następujących umiejętności: - komunikacja (głównie normy w zespole, komunikacja w stresie i sytuacjach kryzysowych) - udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej Warsztaty były prowadzone przez trenerów z dużym zaangażowaniem, w formie interaktywnej i zróżnicowanej - z dużą ilością ćwiczeń i możliwością praktyki konkretnych umiejętności w zespole oraz elementami doskonale trafiającymi do generacji Y (gros mojego zespołu), czyli grami np. Mgła nad Europą, która stanowiła zwieńczenie cyklu i uzyskała najwyższe oceny w ankietach. Rezultaty: Na koniec cyklu ponownie za pomocą tego samego narzędzia oceny zespołu zmierzyliśmy efekty. Wyniki projektu znacznie przekroczyły oczekiwania – zespół z grupy roboczej przeobraził się w tzw. zespół autentyczny, a największy przyrost odnotowaliśmy w parametrze relacje w zespole. Zmiana faktycznie odczuwalna w zespole, który znacznie skuteczniej komunikuje się i wspiera, co z kolei przekłada się na jego wyższą efektywność i realizację ambitnych celów, które zostały przed nim postawione.  Rekomenduję firmę Develor jako profesjonalnego i doświadczonego doradcę w kwestiach budowy efektywnych zespołów."

 •   Firma Develor Polska latach 2016-2017 realizowała na nasze zlecenie roczny program akademii rozwoju kadry managerskiej.Program składał się z następujących modułów:
  1. Przygotowanie do programu — uczestnicy wzięli udział w symulacji rozwoju kompetencji liderskich True Manager, która trwała około miesiąca i wprowadzała grupę w tematykę programu oraz dodatkowo dzięki raportowi zbiorczemu wskazywała trenerom na obszary kompetencyjne, która należy pogłębić
  2.   Realizacja programu — w ramach modułów szkoleniowych raz na kwartał odbywało się szkolenie w następujących obszarach:
   • Kick-off/ Budowanie autorytetu lidera — gra szkoleniowa „Być liderem jak Amundsen"
   • Feedback
   • Motywowanie i delegowanieAngażujące przywództwo
  Wsparcie    implementacji    —    w   ramach działań   dodatkowych zrealizowaliśmy:
  • Szkolenia w pigułce - dla grupy przełożonych — transfer wiedzy w krótszej formie
  • Indywidualne cele rozwojowe- po każdym szkoleniu uczestnicy stawiali sobie cele rozwojowe, które były monitorowane przez managerów.
  Trenerzy Develor Polska wykazali się dużą znajomością tematyki, wysokimi zdolnościami utrzymania uwagi grupy i jej zaangażowania, umiejętnością zastosowania nowoczesnych metod m.in. gier szkoleniowych Średnia ocena przydatności szkoleti w skali 0-10 wyniosła 9,5 Rekomendacja marki Develor przez uczestników (NPS) w skali -100 do +100 wyniósł średnio +92, co utwierdziło nas w przekonaniu, że firma Develor to partner potrafiący doskonale pogodzić użyteczność program szkoleniowego z jego atrakcyjnością dla uczestników. Z przyjemnością polecam Develor Polska jako wiarygodnego partnera w zakresie programów podnoszenia poziomu kompetencji liderskich i nie tylko.
 • Potwierdzam, że firma szkoleniowa Develor Polska realizowała dla naszej firmy program rozwojowy pt: „Prulekcje”.

  Program składał się z 11 x 0,5 dniowych form szkoleniowych poświęconych rozwojowi kluczowych kompetencji pracowników w następujących tematach:

  • Asertywna komunikacja - 2 szkolenia
  • Trudny klient – 2 szkolenia
  • Zarządzanie czasem i zadaniami – 1 szkolenie
  • Komunikacja w stresie – gra „Mgła” – 2 szkolenia
  • Delegowanie zadań – 1 szkolenie
  • Feedback w praktyce – 1 szkolenie
  • Efektywne spotkania – 1 szkolenie
  • Motywacja 3.0 – 1 szkolenie

  Firma Develor Polska wykazała się dużym profesjonalizmem nie tylko podczas realizacji samych szkoleń, organizując szybko i elastycznie liczny i doświadczony zespół trenerski, ale także przed projektem – realizując ciekawą formę promocji programu Prulekcji wśród pracowników. Cel projektu, wyższe zaangażowanie pracowników poprzez różnorodne formy szkoleniowe i stworzenie im okazji do wzbogacenia wiedzy i rozwoju umiejętności w postaci krótkich „pigułek” został w pełni zrealizowany, co potwierdza wysoka frekwencja na szkoleniach i chęć kontynuacji działań rozwojowych w dłuższej formule oraz wysokie noty w ankietach satysfakcji wśród pracowników – średnia ze wszystkich szkoleń - 8,4 (w skali 1-10). Z przyjemnością rekomendujemy Develor Polska do realizacji dużych projektów rozwojowych w obszarze kompetencji miękkich i liderskich.